RIDER DETAILS...

10/27/2013
(COAL HOLLOW)
Name S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Tot State
DOUG KLEIN 0 0 0 2 1 1 2 1 3 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 22 OH


Points taken per section...
Section 1 - 2
Section 2 - 5
Section 3 - 7
Section 4 - 0
Section 5 - 3
Section 6 - 0
Section 7 - 2
Section 8 - 3
Individual points taken...
0's taken - 18
1's taken - 8
2's taken - 4
3's taken - 2
5's taken - 0
Loop Totals...
Loop 1 Total - 7
Loop 2 Total - 2
Loop 3 Total - 7
Loop 4 Total - 6
© 2022 Trials Incorporated