RIDER DETAILS...

8/11/2012
(DAYTON)
Name S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Tot State
DOUG KLEIN 2 3 3 3 0 0 0 0 2 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3 3 1 0 1 3 5 2 0 1 48 OH


Points taken per section...
Section 1 - 11
Section 2 - 0
Section 3 - 11
Section 4 - 3
Section 5 - 0
Section 6 - 10
Section 7 - 5
Section 8 - 8
Individual points taken...
0's taken - 12
1's taken - 5
2's taken - 4
3's taken - 10
5's taken - 1
Loop Totals...
Loop 1 Total - 13
Loop 2 Total - 11
Loop 3 Total - 10
Loop 4 Total - 14
© 2022 Trials Incorporated