RIDER DETAILS...

9/3/2011
(NEWARK)
Name S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 Tot State
DOUG KLEIN 2 0 5 3 5 5 20 OH


Points taken per section...
Section 1 - 2
Section 2 - 0
Section 3 - 5
Section 4 - 3
Section 5 - 5
Section 6 - 5
Section 7 - 0
Section 8 - 0
Individual points taken...
0's taken - 1
1's taken - 0
2's taken - 1
3's taken - 1
5's taken - 3
Loop Totals...
Loop 1 Total - 20
Loop 2 Total - 0
Loop 3 Total - 0
Loop 4 Total - 0
















© 2022 Trials Incorporated