RIDER DETAILS...

9/18/2010
(COLUMBUS)
Name S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 0 S 1 1 S 1 2 Tot State
DOUG KLEIN 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 2 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 OH


Points taken per section...
Section 1 - 0
Section 2 - 0
Section 3 - 3
Section 4 - 7
Section 5 - 1
Section 6 - 5
Section 7 - 1
Section 8 - 1
Section 9 - 1
Section 10 - 0
Section 11 - 0
Section 12 - 0
Individual points taken...
0's taken - 24
1's taken - 7
2's taken - 3
3's taken - 2
5's taken - 0
Loop Totals...
Loop 1 Total - 9
Loop 2 Total - 5
Loop 3 Total - 5
Loop 4 Total - 0
© 2022 Trials Incorporated